Hizmetlerimiz


A. İşletmeler İçin Vergi Kanunlarına Göre Tutulması Gereken Resmi Defterleri Tutmak

Mustafa İnci Mali Müşavirlik  tarafından Müşteri Belgelerinin muhasebe süreçlerine tabi tutularak,  muhasebe kayıtlarının oluşturulması. (Yevmiye-Kebir –Envanter / İşletme Defteri) Neticesinde; Mali tabloların oluşturulması (Bilanço, Gelir Tablosu)

B. Vergi Kanunlarına Göre Beyannamelerin Beyan Edilmesi
• Katma Değer Vergisi Kanunu : KDV1 ve KDV2 Beyannamelerinin Aylık Olarak Beyan Edilmesi
• Gelir Vergisi Kanunu : Muhtasar Beyannamenin Aylık veya 3 Aylık Olarak Beyan Edilmesi Gelir Geçici Vergisi Beyannamelerinin 3 Aylık Dönemler Halinde Beyan Edilmesi ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Senede Bir kere beyan edilmesi.
• Kurumlar Vergisi Kanunu : Üç Aylık Dönemler Halinde Kurum Geçici Vergi Beyannamesinin ve Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
• Damga Vergisi Kanunu : Aylık olarak Damga Vergisine Tabi işlemlerin Beyan Edilmesi
• Vergi Usul Kanunu : VUK’a göre her ay BA ve BS formlarının beyan edilmesi
• Sosyal Güvenlik ve İş Kanunlarına göre beyannameler: Aylık Hizmet Bildirgelerinin Bildirilmesi
C. Teknik ve Mali Analizler İle Raporların Sunumu
a. Stok Analizleri: Stok Devir Hızı ve Envanter Raporlarının Sunumu
b. Cari Raporları: Yaşlandırma, Alacak Devir Hızı vd. Raporların Hazırlanması
c. Banka, Kredi Kartları, nakit akış ve çek raporları
d. Yapılacak tahsilat ve tediyeler raporu vb. ile ön muhasebe raporları
e. Firmanın ihtiyacına Göre Çeşitli Raporların Hazırlanması ve Sunumu
D. Bordrolama
a. Personel ücret bordrolarının hazırlanması :Aylık Ücret Bordrolarının Hazırlanıp, Bordroların Her Personele E-mail Olarak Gönderilmesi
b. Aylık prim ve hizmet bildirgesi Hazırlanması
c. İŞKUR işgücü çizelgesi
d. Personel Raporları: İzin, Kıdem vb. Raporların Hazırlanılması
E. Mutabakatlar
a. Bankalar,
b. Cariler
c. Ba ve Bs formları mutabakatı

F. Hukuki İşlemler

Şirket İşlemleri
1. Kuruluş : TTK’ ya göre şirketlerin tescil edilmesi ve Vergi Mükellefiyetinin
2. Devir : TTK ve Vergi Kanunlarına göre bir gerçek ve tüzel kişiliğin başka bir gerçek veya tüzel kişiliğe aktarılması.
3. Bölünme : TTK ve Vergi Kanunlarına Göre Şirketlerin Tam veya Kısmı Bölünme İşlemlerinin Yapılması
4. Birleşme : TTK ve Vergi Kanunlarının izin verdiği şirket birleşmelerinin gerçekleştirilmesi
5. Nevi Değişikliği : TTK’ya göre şirket türlerinin değiştirilmesi işlemlerinin yapılması
6. Tasfiye işlemleri : TTK ve Vergi Kanunlarına Göre bir Şirketin Sonlandırılması İşlemleri
7. Sermaye artırımları : Şirketlerin ihtiyaçları halinde Sermaye Arttırım ve Azaltım İşlemlerinin Tescil Edilmesi
8. Hisse Devri İşlemleri : Limited ve Anonim şirketlerinin Hisse Devir Prosedürlerinin Yerine Getirilmesi ve Gerekli Tescil ve ilan işlemlerinin Yapılması.
9. Diğer Ana Sözleşme Tadilleri: Diğer (Adres Değişikliği, Müdür Değişikliği vb.) Ana Sözleşme Tadillerinin Tescili ve ilgili Kurumlara Bildirilmesi
10. Genel kurul işlemleri

G. Outsource

1. Şirketin Finansal ve Maliyet Muhasebesi  Departmanının Kurulması
2. Muhasebe hizmetlerinin firma bünyesinde sunulması,
a. Belirli periyotlarda firmanın bulunduğu adrese bizzat gitmek sureti ile genel muhasebe işlemlerinin (firmanın ofisinde) yerine getirilmesi.
b. Evrakların tasniflenmesi, kaydedilmesi, fişlerinin takılarak klasörlenmesi, kayıtların denetlenmesi, analiz ve testler,  mizan, bilanço ve gelir tablosunun sunulması,
c. Personel ücret bordrosunun hazırlanması, bildirge ve beyannamelerin internet ortamından gönderilmesi
d. Her türlü mutabakatlarının yapılması (Bankalar, Cariler vb…)